Algemene voorwaarden Fight Academy Amstelveen

  • Huisregels: De op deze algemene voorwaarden van toepassing zijn de huisregels, te raadplegen via de website en bij de receptie van de Fight Academy Amstelveen.
  • Inschrijfformulier: Op de Website te raadplegen en bij de receptie te verkrijgen waarmee een abonnement/lidmaatschap kan worden aangegaan met de Fight Academy Amstelveen.
  • Lid/Leden: Degenen die een Overeenkomst heeft/hebben gesloten met de Fight Academy Amstelveen.
  • Overeenkomst: Het ondertekende Inschrijfformulier de Fight Academy Amstelveen: De Vennootschap Onder Firma Fight Academy Amstelveen
  • Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden van de Fight Academy Amstelveen – Website: www.fight-academy.nl

ARTIKEL 2 AANMELDING, LIDMAATSCHAP EN OVEREENKOMST

2.1 Een Lid kan zich aanmelden door het Inschrijfformulier op de Website of aan de balie volledig in te vullen, aldaar te verzenden en/of te overhandigen op een vestiging van de Fight Academy Amstelveen of per e-mail te versturen naar info@fight-academy.nl. Het lidmaatschap gaat direct na ontvangst van het inschrijfformulier door de Fight Academy Amstelveen in op de datum van ondertekening van het Inschrijfformulier. Het inschrijfgeld op abonnementen bedraagt €10, — en is elke keer bij inschrijving verschuldigd. De hoogte van het inschrijfgeld kan eenzijdig gewijzigd worden door de Fight Academy Amstelveen.
2.2 Het door het Lid ingevulde Inschrijfformulier, deze Voorwaarden en de Huisregels vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van de Fight Academy Amstelveen en het Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.
2.3 Het Lid zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan de Fight Academy Amstelveen aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan het Lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan de Fight Academy Amstelveen worden verstrekt.
2.4 De Overeenkomst is persoonsgebonden en het Lid is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
2.5 Eerst na volledige betaling verkrijgt een Lid de Fight Academy Amstelveen pas. Deze de Fight Academy Amstelveen pas is uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik van een Lid. Een Lid mag deze de Fight Academy Amstelveen pas onder geen beding aan een derde ter beschikkingstellen. De Fight Academy Amstelveen pas dient telkens bij binnenkomst aan de balie gescand te worden, alvorens een Lid gebruik mag maken van de faciliteiten. In geval van diefstal of verlies, dient een Lid direct melding hiervan te maken bij de Fight Academy Amstelveen. Een Lid dient dan een nieuwe Fight Academy Amstelveen pas te verwerven bij de balie van de Fight Academy Amstelveen tegen het alsdan geldende tarief. Zonder de Fight Academy Amstelveen pas kan een Lid geen toegang verkrijgen tot de faciliteiten van de Fight Academy Amstelveen. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient het Lid de Fight Academy Amstelveen pas onbeschadigd te retourneren bij de balie van de Fight Academy Amstelveen. Voor zover de Fight Academy Amstelveen pas beschadigd is, zal het Lid gehouden zijn de prijs te voldoen aan de Fight Academy Amstelveen van een de Fight Academy Amstelveen pas, tegen het alsdan geldende tarief.
2.6 De Fight Academy Amstelveen is gerechtigd de openingstijden eenzijdig aan te passen, waarbij zij het recht heeft om op feestdagen de locaties te sluiten. Dit zal de Fight Academy Amstelveen tijdig communiceren via haar mediakanalen.
2.7 Personal training kan tot 24 uur van tevoren worden afgezegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Personal trainingen die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd dienen voldaan te worden.

ARTIKEL 3 HERROEPING OVEREENKOMST

3.1 Indien het Lid een Overeenkomst met de Fight Academy Amstelveen heeft afgesloten, dan is het Lid gerechtigd om gedurende 14 (veertien) dagen na ondertekening van het Inschrijfformulier, de met de Fight Academy Amstelveen gesloten Overeenkomst te herroepen waarbij de herroepingstermijn aanvangt op de dag na ondertekening van de Overeenkomst.
3.2 Om van het herroepingsrecht als bedoeld in lid 1 van dit artikel gebruik te maken dient het Lid dit ondubbelzinnig schriftelijk per e-mail aan de Fight Academy Amstelveen (info@fight-academy.nl) te verklaren, zulks onder vermelding herroeping van het desbetreffende abonnement en de persoonlijke gegevens van het Lid. Zodra de Fight Academy Amstelveen de verklaring van het Lid heeft ontvangen, zendt de Fight Academy Amstelveen de bevestiging hiervan aan het Lid toe.
3.3 Indien het Lid de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel herroept, ontvangt het Lid alle door het Lid aan de Fight Academy Amstelveen gedane betalingen retour, tenzij het Lid reeds gebruik heeft gemaakt van het abonnement.
3.4 Indien het Lid een nieuw en/of aanvullend abonnement/lidmaatschap bij de Fight Academy Amstelveen wenst aan te gaan dan blijven deze Voorwaarden en de Huisregels onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 PRIJZEN EN BETALING

4.1 de Fight Academy Amstelveen biedt verschillende abonnementen aan, maar ook personal training voor individuen of groepen van individuen. Op de Website is nadere informatie en een prijslijst beschikbaar.
4.2 Het Lid machtigt de Fight Academy Amstelveen door ondertekening van het Inschrijfformulier om de aan de Fight Academy Amstelveen verschuldigde abonnement-/lidmaatschapskosten middels automatische incasso af te schrijven. De betaling vindt plaats per maand, waarbij het bedrag rond de 28ste van elke maand wordt afgeschreven.
4.3 Betalingen die reeds door het Lid zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door het Lid in de zin van artikel 3 van deze Voorwaarden.
4.4 Bij een niet-tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, krijgt het Lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Het Lid betaalt hiervoor €2,50 administratiekosten bovenop de verschuldigde abonnement-/lidmaatschapskosten. Indien het Lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van het Lid.
4.5 Zolang het Lid niet aan de voorgaande leden bedoelde betalingsverplichting heeft voldaan, kan het Lid de toegang tot de Fight Academy Amstelveen worden geweigerd. De Fight Academy Amstelveen is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de Overeenkomst te ontbinden. Het na ontbinding nog resterende en verschuldigde abonnements-/lidmaatschapsgeld, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
4.6 De Fight Academy Amstelveen behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven zoals vermeld in lid 1 van dit artikel te indexeren en te wijzigen. Tenminste 1 (één) maand voor een prijswijziging worden de Leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen 1 (één) maand na de bekendmaking te ontbinden. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op aanpassingen voortvloeiend uit de wet, zoals ter zake van BTW.
4.7 Losse lessen en/of strippenkaarten dienen vooraf aan de balie of per incasso van de Fight Academy Amstelveen voldaan te worden.
4.8 Speciale acties en/of kortingsacties gelden voor een bepaalde, vooraf gecommuniceerde, termijn. Nadien kan er geen beroep op worden gedaan. Acties kunnen niet gecombineerd worden door een Lid of een potentieel Lid.

ARTIKEL 5 WIJZE VAN BEËINDIGING EN TERMIJN

5.1 Het Lid gaat een Overeenkomst c.q. abonnement aan voor een bepaalde periode (maand, kwartaal, halfjaar of jaar), welke periode telkens, tot wederopzegging automatisch herhaald wordt. Deze overeenkomst heeft een minimale looptijd van zes maanden.  Het Lid kan de Overeenkomst voor het eerst aan het einde van deze overeengekomen termijn, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, schriftelijk per e-mail opzeggen via info@fight-academy.nl, onverminderd het bepaalde in artikel 5.5 en 5.6 van deze Voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging derhalve op de laatste dag van de maand volgend op de schriftelijke opzegging door het Lid. De Fight Academy Amstelveen zal na ontvangst van de schriftelijke opzegging van het Lid aan het Lid binnen 14 (veertien) dagen een bevestiging toesturen. Mocht het Lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het Lid onmiddellijk contact op te nemen met de Fight Academy Amstelveen, bij gebreke waarvan de Fight Academy Amstelveen ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden.
5.2 Opzegging van het Lid wordt alleen geaccepteerd als het Lid aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
5.3 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van het Lid kan de Overeenkomst na overleg met de Fight Academy Amstelveen en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel worden stopgezet.
5.4 De Fight Academy Amstelveen heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
– Het Lid zich naar de mening van de Fight Academy Amstelveen schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag; en/of
– Als het Lid deze Voorwaarden en/of de Huisregels van de Fight Academy Amstelveen (stelselmatig) overtreedt.
Eén en ander ter discrete beoordeling van de Fight Academy Amstelveen.

ARTIKEL 6 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Deelname aan de activiteiten van de Fight Academy Amstelveen geschiedt geheel op eigen risico van het Lid.
6.2 De Fight Academy Amstelveen en de voor haar in opdracht werkende trainers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van het Lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
6.3 De Fight Academy Amstelveen en de voor haar in opdracht werkende trainers kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid en/of derden.
6.4 Het Lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fight Academy Amstelveen, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van het Lid.

ARTIKEL 7 HUISREGELS

7.1 De Fight Academy Amstelveen kent ook Huisregels. Het Lid gaat uitdrukkelijk akkoord met de acceptatie van de Huisregels. Op deze Huisregels zijn de Voorwaarden van de Fight Academy Amstelveen van overeenkomstige toepassing.
7.2 Het Lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement/lidmaatschap op de hoogte te stellen van de Huisregels van de Fight Academy Amstelveen en gedurende het abonnement/lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De Huisregels van de Fight Academy Amstelveen zijn te vinden op de Website en zijn in te zien bij de kassa en receptie van de Fight Academy Amstelveen.
7.3 De Fight Academy Amstelveen behoudt zich het recht voor bij (ernstige of herhaaldelijke) schending van de Huisregels (of ander onaanvaardbaar gedrag) de Overeenkomst te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Voorwaarden, is het abonnements-/lidmaatschapsgeld in een dergelijk geval als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.
7.4 De Fight Academy Amstelveen is gerechtigd de Huisregels te wijzigen; gewijzigde Huisregels zijn op alle Leden van toepassing op het moment van bekendmaking op de Website en/of op het moment van terinzagelegging bij de kassa en receptie van de Fight Academy Amstelveen.

ARTIKEL 8 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

8.1 Het Lid is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan de Fight Academy Amstelveen verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres, e-mailadres en bankgegevens.
8.2 Indien het Lid zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft het Lid aan de Fight Academy Amstelveen toestemming tot verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden voor de Fight Academy Amstelveen. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door de Fight Academy Amstelveen gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). De Fight Academy Amstelveen zal alle gegevens van het Lid op schriftelijk verzoek van het Lid vernietigen.
8.3 Het Lid verleent door akkoord te gaan met deze Voorwaarden aan de Fight Academy Amstelveen ondubbelzinnig toestemming om aan het Lid aanbiedingen van de Fight Academy Amstelveen per e-mail of anderszins toe te sturen.
8.4 Het Lid dient veranderingen in persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de Fight Academy Amstelveen per email (info@fight-academy.nl).

ARTIKEL 9 SLOTBEPALINGEN

9.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing na het sluiten van het abonnement.
9.2 In het geval dat enige bepaling in deze Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De Fight Academy Amstelveen en het Lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
9.3 Ingeval van klachten met betrekking tot de activiteiten van de Fight Academy Amstelveen kan het Lid een klachtenmail sturen naar: info@fight-academy.nl. De klacht wordt slechts dan in behandeling genomen indien sprake is van vermelding van de contactgegevens van het Lid en indien de klacht duidelijk wordt omschreven.
9.4 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen het Lid en de Fight Academy Amstelveen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Voorwaarden en/of Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
9.5 De Fight Academy Amstelveen is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap wordt verlengd.

Deze website gebruikt analytische cookies om het gebruiksgemak te vergroten.

Prima